Skip to main content

Visselblåsarpolicy

Varför finns visselblåsarfunktionen?

På Kålltorps Bygg strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Vi har alla en viktig roll för att vi ska lyckas med det. Genom att göra det enkelt att rapportera, värnar vi tillsammans om att främja medarbetarnas, kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Denna policy syftar till att tydliggöra hur visselblåsning går till i vår verksamhet samt att klargöra det skydd personen som rapporterar oegentligheter (visselblåsaren) har.

 

Vem kan visselblåsa?
Att visselblåsa innebär att en medarbetare (inhyrd arbetstagare, arbetssökande, egenföretagare, volontär, praktikant, person i företagsledning, verksam aktieägare, anställda hos underleverantörer och entreprenörer) rapporterar om missförhållanden/oegentligheter eller problem som är av allmänintresse.

Skydd och skyldigheter för den som visselblåser?
För att omfattas av visselblåsarlagens skydd ska det finnas ett allmänintresse i att de uppgifter som inrapporteras kommer fram. Skyddet gäller vid rapportering av missförhållanden som har uppstått eller som högst sannolikt kommer att uppstå. Den som visselblåser behöver inte tillhandahålla faktiska bevis för missförhållandena, men det måste finnas objektiva omständigheter eller underlag som gör att det är rimligt att anta att informationen är riktig.

Exempel på vad som kan visselblåsas om?
Via vår rutin för visselblåsning kan missförhållanden med allmänintresse som till exempel rör följande rapporteras: kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, missbruk av allmänna medel, brottsliga handlingar, brott mot myndighetsföreskrifter, handlingar som innebär fara för liv, hälsa eller miljö, brott mot konkurrensbestämmelser och allmänt oetiska ageranden samt försök att mörka något av ovanstående.

Vad ska du göra om du upptäckt något olämpligt?
Om en medarbetare har skäl att misstänka oegentligheter eller överträdelser uppmuntrar vi till att ta kontakt med närmaste chef, dennes chef eller HR-funktionen för vidare hantering. Om detta på grund av oegentlighetens karaktär eller andra omständigheter kopplade till visselblåsarlagen inte är möjligt eller aktuellt bör nedan visselblåsarrutin tillämpas. Detsamma gäller om information lämnats inom bolaget som inte följts upp eller ignorerats.

 

Så här går du tillväga

Intern visselblåsarrutin

 1. Visselblåsaren rapporterar via en länk på vår hemsida som leder till www.visslan.se, en extern samarbetspartner som tillhandahåller vår digitala visselblåsarkanal. Beskriv ärendet så ingående som möjligt, och namnge personer som har mer information eller på annat sätt kan vara relevanta för vidare utredning. Visselblåsaren ska få en bekräftelse på mottagandet av sitt ärende inom 7 dagar. Det finns även möjlighet att lämna en ljudfil för muntlig beskrivning. På hemsidan (finns både på engelska och svenska) kan du rapportera eller öppna ditt tidigare rapporterade ärende.
  Efter att du rapporterat kommer du att få en sextonsiffrig kod, som du framöver kommer kunna logga in på www.visslan.se med. Det är väldigt viktigt att du sparar koden, då du annars inte kommer kunna få åtkomst till ärendet igen. Om du tappar bort koden kan du skicka in en ny rapport där du hänvisar till den föregående rapporten.
  Det är viktigt att du, med din sextonsiffriga kod, loggar in med jämna mellanrum för att svara på eventuella följdfrågor ärendehanterare kan ha. I vissa fall kan ärendet inte tas vidare utan svar på sådana följdfrågor från dig som rapporterande person.
 2. Alla ärenden som rapporteras via visselblåsarrutinen blir föremål för en utredning. En extern eller intern utredare tillsätts som är oberoende av och inte inblandad i ärendet.
 3. En utredning inleds skyndsamt. Om en brådskande insats krävs, kommer den att tas innan en utredning genomförs.
 4. Visselblåsaren kommer informeras om att en utredning startat och om utredningens utfall, dock med reservation för juridiska hinder, inom 3 månader

Det är möjligt att rapportera en oegentlighet helt anonymt, dock med vetskapen om att verksamheten i sådant fall kan få svårt att ge återkoppling till den som visselblåser i enlighet med punkt 1 och punkt 4 ovan.

Extern visselblåsning
Ett flertal offentliga myndigheter har en extern visselblåsarfunktion inom respektive verksamhetsområde där man kan rapportera oegentligheter direkt till myndigheten vid behov. Extern rapportering kan i vissa fall (till exempel vid akut risk för liv, hälsa eller miljö) även ske till myndighet som inte har inrättat en extern visselblåsarfunktion. Extern rapportering kan även ske till EU-organ vid händelser som rör en för EU-organet relevant fråga.

Offentliggörande
I vissa fall, om det till exempel föreligger en akut fara för liv, hälsa eller miljö, kan visselblåsaren offentliggöra information direkt. Men i övriga fall ska visselblåsaren först ha visselblåst enligt ovan, innan ett offentliggörande får göras.

Skydd för visselblåsare

Som visselblåsare har man tre olika typer av skydd:

 • Ansvarsfrihet vid brott mot tystnadsplikt som i korta drag innebär att visselblåsaren inte kan bli straffskyldig om rapporteringen bryter mot eventuell tystnadsplikt. Den som rapporterar får däremot inte bryta mot så kallad kvalificerad tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller bryta mot tystnadsplikt enligt lagen om försvarsuppfinningar.
  Om personen som rapporterar genom inhämtande av information gör sig skyldig till brott gäller inte heller ansvarsfriheten.
 • Skydd mot hindrande åtgärder som innebär att arbetsgivaren och arbetsgivarens representanter inte på något sätt får hindra eller försöka hindra visselblåsaren att rapportera.
 • Skydd mot repressalier som innebär att visselblåsaren är skyddad från alla former av repressalier eller försök till repressalier från arbetsgivarens sida. Detta gäller arbetsrättsliga repressalier som uppsägning, avsked med mera, men även övriga repressalier som exempelvis avslag av ledighetsansökan och utebliven löneökning.

Skyddet kan även gälla närstående till den som visselblåser eller personer som bistått den person som visselblåser.

Vi tolererar inte att någon som i enlighet med denna policy rapporterat en oegentlighet på något sätt särbehandlas, bestraffas eller trakasseras på grund av anmälan. All negativ särbehandling kommer att få disciplinära konsekvenser. Det gäller oavsett om en utredning bekräftar eller inte bekräftar rapporterade misstankar/anklagelser.

Visshetskrav
Den som visselblåser ska ha skälig anledning att anta att uppgifterna som lämnas är sanna (detta kallas visshetskrav). Visselblåsandet får därmed inte enbart grundas på rykten och skvaller. Ett bra riktmärke för en visselblåsare att förhålla sig till innan upprättande av en anmälan är att försäkra sig om att denne har tillgång till en förstahandsinformation i frågan.

Ovan innebär dock inte att den som visselblåser måste veta att en oegentlighet faktiskt har ägt rum. Genuina misstankar eller farhågor kan och bör också rapporteras.

Att medvetet sprida rykten och falska eller illvilliga anklagelser kan dock betraktas som ett allvarligt brott mot anställningsavtalet och ytterst resultera i disciplinära åtgärder, inklusive avsked. Som huvudregel omfattas inte visselblåsarfunktionen av sådant som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållande.

Tillämpliga lagar
Som privatanställd omfattas anställda av lojalitetsplikt. Det innebär bland annat att en anställd som kritiserar arbetsgivaren offentligt kan få disciplinära konsekvenser, exempelvis avsked. Vid allvarliga missförhållanden hos arbetsgivaren skyddas dock en privatanställd av den så kallade Visselblåsarlagen – lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Definitioner

 • GDPR: General Data Protection Regulation, som är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska Unionen.
 • Visselblåsardirektivet: Direktiv 2019/1936 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden av unionsrätten.
 • Visselblåsarlagen: Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.
 • Visslan: The Whistle Compliance Solutions ABs tjänst Visslan, som möjliggör digitala rapporteringar av missförhållanden: https://visslan.com/.
 • Missförhållanden: Handlande eller underlåtenheter som framkommit i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.
 • Rapportering: Muntligt eller skriftligt lämnande av information om missförhållanden.
 • Intern rapportering: Muntligt eller skriftligt tillhandahållande av information om missförhållanden inom ett företag i den privata sektorn.
 • Extern rapportering: Muntligt eller skriftligt tillhandahållande av information om missförhållanden till den/de behöriga myndigheterna.
 • Offentliggörande eller offentliggöra: Att göra information om missförhållanden tillgänglig för allmänheten.
 • Rapporterande person: En fysisk person som rapporterar eller offentliggör information om missförhållanden som förvärvats i samband med dennes arbetsrelaterade verksamhet.
 • Repressalie: Varje direkt eller indirekt handling eller underlåtenhet som sker i ett arbetsrelaterat sammanhang och som föranletts av intern eller extern rapportering eller av ett offentliggörande, och som ger upphov till eller kan ge upphov till oberättigad skada för den rapporterande personen.
 • Uppföljning: Varje åtgärd som vidtas av mottagaren av en rapport för att bedöma riktigheten i de påståenden som framställs i rapporten och, i förekommande fall, för att hantera den rapporterade överträdelsen, inbegripet genom åtgärder som interna undersökningar, utredningar, lagföring, åtgärder för att återkräva medel och att lägga ner förfarandet.