Skip to main content

Visselblåsarpolicy

Varför finns visselblåsarfunktionen?

På Kålltorps Bygg strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Vi har alla en viktig roll för att vi ska lyckas med det. Genom att göra det enkelt att rapportera, värnar vi tillsammans om att främja medarbetarnas, kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Denna policy syftar till att tydliggöra hur visselblåsning går till i vår verksamhet samt att klargöra det skydd personen som rapporterar oegentligheter (visselblåsaren) har.

 

Vem kan visselblåsa?
Att visselblåsa innebär att en medarbetare (inhyrd arbetstagare, arbetssökande, egenföretagare, volontär, praktikant, person i företagsledning, verksam aktieägare, anställda hos underleverantörer och entreprenörer) rapporterar om missförhållanden/oegentligheter eller problem som är av allmänintresse.

Skydd och skyldigheter för den som visselblåser?
För att omfattas av visselblåsarlagens skydd ska det finnas ett allmänintresse i att de uppgifter som inrapporteras kommer fram. Skyddet gäller vid rapportering av missförhållanden som har uppstått eller som högst sannolikt kommer att uppstå. Den som visselblåser behöver inte tillhandahålla faktiska bevis för missförhållandena, men det måste finnas objektiva omständigheter eller underlag som gör att det är rimligt att anta att informationen är riktig.

Exempel på vad som kan visselblåsas om?
Via vår rutin för visselblåsning kan missförhållanden med allmänintresse som till exempel rör följande rapporteras: kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, missbruk av allmänna medel, brottsliga handlingar, brott mot myndighetsföreskrifter, handlingar som innebär fara för liv, hälsa eller miljö, brott mot konkurrensbestämmelser och allmänt oetiska ageranden samt försök att mörka något av ovanstående.

Vad ska du göra om du upptäckt något olämpligt?
Om en medarbetare har skäl att misstänka oegentligheter eller överträdelser uppmuntrar vi till att ta kontakt med närmaste chef, dennes chef eller HR-funktionen för vidare hantering. Om detta på grund av oegentlighetens karaktär eller andra omständigheter kopplade till visselblåsarlagen inte är möjligt eller aktuellt bör nedan visselblåsarrutin tillämpas. Detsamma gäller om information lämnats inom bolaget som inte följts upp eller ignorerats.

För mer information eller för att visselblåsa, ladda ner vår Visselblåsarpolicy.
I den finns instruktioner och länk till vårt visselblåsarsystem.